Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://koronowo.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2023-04-13
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Izbaner
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 52 382 64 49 lub 52 382 64 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Do budynku urzędu prowadzą 3 wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Plac Zwycięstwa, posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody. Wejścia boczne:
 • od ul. Garncarskiej bez utrudnień architektonicznych umożliwia dostęp do części parterowej budynku, gdzie mieści się m.in. Kancelaria Biuro Podawcze. Przy wejściu znajduje się dzwonek przywołujący pracowników urzędu,
 • od ul. Farnej bez utrudnień architektonicznych umożliwia dostęp do części parterowej budynku, w której mieści się Biuro Rady Miejskiej.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – wejście od ul. Farnej.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy Placu Zwycięstwa.

Przy wejściach znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Biurze Podawczym, pokój numer 1, zainstalowana jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Pomianowskiego 1 i od ul. Witosa. Wejście główne dla interesantów zlokalizowane od frontu budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście znajdujące się z tyłu budynku posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pokój numer 9 na parterze (Stanowisko ds. zdrowia i osób niepełnosprawnych) zapewnia pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami a także zainstalowano w nim pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Pomianowskiego.


Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ogrodowej. Biura GCZK znajdują się na piętrze. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z pracownikami centrum.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


Punkt Informacji Turystycznej (PIT), Plac Zwycięstwa 22, 86-010 Koronowo

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajdujące się przy ul. Plac Zwycięstwa posiada bariery architektoniczne - do budynku prowadzą schody.

Wejście od ul. Spichlerzowej nie posiada barier architektonicznych.

Budynek wyposażony jest w windę zapewniającą dostęp do wszystkich kondygnacji.

Biura Punktu Informacji Turystycznej mieszczą się na parterze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na pierwszym piętrze.

Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy Placu Zwycięstwa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W Kancelarii - Biurze Podawczym można skorzystać, po wcześniejszym umówieniu się, z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania z tłumacza migowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja dodatkowa


W budynkach Urzędu Miejskiego w Koronowie istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, po wcześniejszym umówieniu wizyty.